Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

 

logo EU

 

 

Lidé lidem na Opavsku a Vítkovsku

Reg. č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000045

Záměrem projektu je podpořit cílové skupiny na území MAS Opavsko prostřednictvím komplexní nabídky aktivit ve třech oblastech. Ty jsou zaměřeny na podporu a rozvoj komunitní práce na obcích vesnického charakteru, na systému zkvalitnění, rozvoje a profesionalizace sociální práce, mezioborové spolupráce a síťování a zároveň podpory cílové skupiny osob neformálně pečujících.

 

 • Realizace 1.1.2023 – 31.12.2025  (3roky)
 • Celková alokace: 9 935 128 Kč
 • Spolufinancování: 0%
 • V plné realizaci MAS Opavsko

 

Aktivity projektu

 • Podpora soc. práce a vzájemné spolupráce na obcích
 • sdílený sociální odbor, soc. pracovník/metodik
 • Podpora neformálně pečujících
 • Aktivizace a podpora místních komunit na obcích

 

Podpora sociální práce - sdílený sociální odbor

 • navazuje na projekt Síťujeme se
 • sociální práce na obcích
 • aktivity na podporu sociálního bydlení, vzájemné a účinné komunikace obcí s dalšími službami, strategické a metodické činnosti

 

Podpora sdílené a neformální péče - podpora pečujících

 • navazuje na projekt Síťujeme se
 • spolupráce s osobami pečujícími
 • doprovázení, edukace, poradenství, terapie, podpora pro rodinné příslušníky a další blízké
 • svépomocné skupiny pro pečující, aktivity pro pečující a jejich děti, výměna zkušeností a možnosti podpory

 

Aktivizace a podpora místních komunit na obcích

 • vznik, fungování a rozvoj komunitních center
 • zapojení občanů do života v obci/komunitě
 • kulturní, výchovně/vzdělávací a edukační aktivity, environmentální aktivity, dobrovolnictví, projekty/aktivity propojující lidi s obdobnými problémy, mezigenerační projekty
 • sdílený prostor, vybavení, pomůcky

 

KOMUNITNÍ OBECNÍ PRACOVNÍK

 • AKTIVNÍ OSOBA Z VAŠÍ OBCE
 • ZÁSTUPCE SPOLKU, PRACOVNÍKA KOMUNITNÍHO CENTRA, PRACOVNÍKA OBCE
 • ODMĚNA FORMOU DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE
 • MINIMÁLNĚ 4 AKCE/PROGRAMY/AKTIVITY ROČNĚ
 • SPOLUPRÁCE S MAS NA ROZVOJI ŽIVOTA V OBCI

 

 

Pro pečující

MAS Opavsko také v navazujícím projektu dělá vše pro to, aby se lidem na opavském venkově žilo dobře.  Naším cílem je propojovat všechny lidi, organizace, činnosti a aktivity rozvíjející Opavsko. Víme, že pro obyvatele některých obcí jsou těžko dostupné sociální služby a další aktivity. Tito lidé se mohou nacházet v tíživé životní situaci a neví, kam a na koho se obrátit o pomoc.

Jednou z priorit našeho projektu je podpora osob pečujících o své blízké.

Naším cílem je nabízet terénní asistenci a konzultace lidem pečujícím o svého příbuzného či jiného blízkého člověka.

Naším záměrem je podpořit neformálně pečujících osoby, rozvíjet možnost vzájemného sdílení a je zde možnost utvoření svépomocné skupiny.  Pečujícím bude zajištěna psychohygiena a podpora při řešení krizových situací v neformální péči.

Dále chceme rozvíjet spolupráci mezi neformálními pečujícími a pracovníky obcí, zástupci veřejné správy na území MAS Opavsko a dalšími subjekty (různými odborníky, zástupci školství, zdravotnictví, úřadů práce atp.).

 

Můžete se na nás obrátit v situaci:

 • kdy prožíváte krizovou situaci (např. náhlé onemocnění způsobující neustálou péči, náhlé zhoršení zdravotního stavu pečovaného, řešení náročných situací v rodině s ohledem na péči o osobu blízkou atd.),
 • kdy potřebujete poradit, provést náročnou situací, odlehčit a vyslechnout.
 • kdy si nevíte rady s vyřizováním úředních záležitostí, které souvisí s péčí o Vašeho blízkého (pomoc s vypisováním formulářů, doprovod na úřad, atd.),
 • kdy potřebujete zajistit sociální službu, zdravotní péči, psychologa, psychiatra, speciálního pedagoga nebo jiného odborníka,
 • kdy chcete trávit společně s ostatními volný čas a nevíte, jak na to,
 • kdy se cítíte Vy nebo Váš blízký vyloučen ze společnosti,
 • kdy máte zájem o společné setkávání s ostatními pečujícími, kde můžete sdílet své radosti, ale i každodenní starosti
 • a další situace…..

 

Provozní doba a kontakty:

Nabízíme vám terénní asistenci a konzultace přímo u vás doma dle telefonické domluvy s terénními pracovnicemi. 

 

Kontakty:

Terénní sociální pracovnice, doprovázející pro pečující osoby

Danuše Šafránková, DiS.

safrankova.dana@gmail.com

602 339 974

 

Terénní sociální pracovnice, doprovázející pro pečující osoby

PhDr. Michaela Vitásková, DiS. 

vitaskova987@gmail.com

725 512 389

 

Všechny nabízené služby jsou bezplatné. 

 

Naše aktivity se zaměřují zejména na obce z území MAS Opavsko.

 

 

Metodická podpora

Hlavním cílem je nabídnout přímou podporu pracovníků obecních úřadů (většinou 1.  a 2. typu), kteří se věnují sociálnímu začleňování, sociálním službám, agendě rodinné nebo zdravotní problematiky (starostka, starosta, jiný pracovník obce) nebo působí přímo jako sociální pracovníci či pracovníci v sociálních službách místních úřadů nebo obcí.

 

Kdo může být podpořen?

Podpořena může být jakákoli obec na území MAS Opavsko.

Dále mohou být podpořeni sociální pracovníci obcí 3. typu, tj. zejména ORP Opava a ORP Vítkov a poskytovatelé sociálních služeb, kteří působí na území MAS Opavsko nebo mají zájem a potenciál zde působit.  

Pracovníci MAS Opavsko (metodici) budou mít koordinační, konzultační a metodickou funkci pro zapojené pracovníky obcí  cílové skupiny,  budou podporovat síťování  a meziresortní spolupráci s ostatními subjekty - poskytovateli sociálních služeb a návazných aktivit, sociální pracovníky přilehlých obcí s rozšířenou působností, pracovníky Moravskoslezského kraje a dalšími subjekty napříč resorty.

 

V jakých oblastech vám můžeme nabídnout podporu a konzultace?

 • Podpora při zajišťování dostupnosti sociálních služeb ve Vaší obci a zdrojů podpory,
 • Zpracování analytických podkladů za vaši obec týkajících se potřeb občanů v sociální oblasti (např. zjišťování potřeb občanů, zpracování analytických dat za vaši obec atp.),
 • Podpora při zkvalitňování služeb pro občany v sociální oblasti,
 • Podpora při spolupráci se sociálními službami, návaznými aktivitami a úřady včetně Moravskoslezského kraje (vznik, zánik sociálních služeb, jejich kapacity, návazné aktivity apod.),
 • Podpora při rozvoji mezioborové spolupráce s cílem provázat pomáhající a potřebné občany,
 • Přenos a sdílení příkladů dobré praxe z jiných obcí,
 • Podpora neformálních aktivit v sociální oblasti a v oblasti dobrovolnictví,
 • Zkvalitnění sociální práce na území Vaší obce,
 • Podpora komunitní práce a spolupráce s občany,
 • Další aktuální témata v sociální oblasti.

 

Jakou formou můžeme spolupracovat?

 • Odborné konzultace a metodická podpora přímo na obci,
 • Podpora spolupráce se sociálními službami, sociálními odbory úřadů ORP, Moravskoslezským krajem a dalšími subjekty,
 • Realizace a zpracování analýzy potřeb,
 • Mezioborová setkání a kulaté stoly,
 • Možnost řešení modelových situací (např. řešení náročných situací na obci v sociální oblasti),
 • Vytváření metodických doporučení a manuálů.

 

Patříte mezi obce nebo subjekty působící na území MAS Opavsko?

 

JSME TADY PRO VÁS!

 

Na koho se můžete obrátit?

Metodička:

Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D.

+420 774 883 619

hana.sobkova@gmail.com

 

Metodik:

Ing. Jakub Řeháček

+420 777 354 270

jakub.rehacek@gmail.com

 

Kdo je to komunitní koordinátor?

 • Aktivní osoba z vaší obce

 • Zástupce spolku, pracovníka komunitního centra, pracovníka obce

 • Spolupracuje s MAS na rozvoji života v obci

 • Uspořádá minimálně 4 akce / programy / aktivity ročně
 • Získá odměnu formou Dohody o provedení práce

 

Co byste měli vědět jako komunitní koordinátoři?

Cílem projektu je aktivizace občanů obcí, zvýšení jejich zapojení do života obce / komunity, společné vytváření aktivit, podpora spolupráce, zapojení do komunitního plánování rozvoje obce nebo lokality.

 

Jaké akce můžete organizovat?

Příklady aktivit:

 • kulturní/ multikulturní aktivity organizované členy komunity – divadelní představení či výstava fotografií místní mládeže na určitá témata,
 • aktivity k rozvíjení schopnosti dobře se orientovat v rychle se měnícím světě (komunitní knihovny, doučování, motivační semináře pro mládež zaměřené na budoucí uplatnění na trhu práce, výchova k občanství, podpora zvyšování dovedností pracovat s místní komunitou, přednášky a besedy s odborníky s cílem informovat o možnostech, diskutovat o účinných vylepšeních či místních inovacích, podvečerní kluby, sdílecí kruhy, promítání filmů, točení dokumentů apod.)
 • environmentální aktivity a podpora jejich využití v rámci komunitní práce (aktivity zaměřené na zvelebování životního prostředí komunity, sběr odpadků, společná kultivace veřejných ploch, komunitní zahrada/ dílna/ doprava atd.) obnova tradičního využívání krajiny, péče o krajinu, péče o kulturní či přírodní památky, údržba turistických tras a cyklostezek atd.)
 • aktivity podporující komunitní sdílení prostor, vybavení, pomůcek (např. sdílené dílny, zahrady, zpracovny ovoce, zeleniny, medu, moštárny apod.)
 • aktivity podporující zapojování cílových skupin do dobrovolnické činnosti (péče potřebným spoluobčanům na bázi sousedské či generační výpomoci, podpora mezigeneračního setkávání, soužití a spolupráce, dobrovolnické komunitní kluby jako prevence sociálního vyloučení, sousedský jarmark, komunitní kavárna či sdílená kuchyň nebo jídelna, spižírna, lokální potravinová banka včetně zajištění distribuce jídla, pomůcek, potřeb pro domácnost nebo ošacení, bazar, sociální šatník a pomoc v nouzi, pořádání veřejných sbírek za účelem podpory těch nejpotřebnějších v obci atd.)
 • komunitní projekty/aktivity propojující lidi s obdobnými problémy, např. rodiče s dětmi s hendikepem či rodiče samoživitelé, svépomocné a podpůrné skupiny rodičů, sdružení pečujících, kluby seniorů, skupinové kluby s přesahem do rozvoje kompetencí, osvojování si nových návyků a zvyklostí, rozšiřování si obzorů v různých disciplínách (projekt může zahrnovat např. konzultace, facilitace apod.)
 • mezigenerační projekty, např. dobrovolné hlídání a vyzvedávání dětí aktivními seniory nebo staršími vrstevníky dětí, navštěvování seniorů, osamělých občanů a lidí žijících v izolaci místními dobrovolníky s cílem posilování dobrých vztahů a rozšiřování pocitu sounáležitosti, programy podporující mezigenerační dialog a soužití (projekty mohou být postavené na práci koordinátora, který zajišťuje podporu pro rozvoj těchto aktivit)

 

Kdo Vám zodpoví další otázky, poradí, probere s Vámi, co budete potřebovat?

Petra Chroustová

724 957 569

petra.chroustova@masopavsko.cz

Zuzana Týnová 

702 160 078

zuzana.tynova@masopavsko.cz