Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Malý LEADER pro Opavsko

Místní akční skupina Opavsko z.s. vyhlašuje od roku 2014 každoročně program na podporu realizace záměrů přinášejících inovace, úspory, podporujících tradice, místní produkty, spolupráci a rozvoj území.

Cíl dotačního programu

Program „Malý LEADER pro Opavsko“ je aktivitou Místní akční skupiny Opavsko (dále jen MAS Opavsko), která je financována členskými obcemi. Cílem programu je podpořit aktivity vedoucí ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení regionální ekonomiky, ochraně přírodního a kulturního dědictví venkova, šetrnému využití místních zdrojů, zachování a obnově tradic, podpoře inovativních a moderních přístupů, regionální produkcí a spolupráce místních komunit.

Účel dotačního programu

Hlavním účelem programu je podpořit Vaše nápady, akce a nápady, které jsou prospěšné celému Vašemu okolí a přispívají k rozvoji našeho regionu. Druhotným účelem je podpora plnění Strategie rozvoje území MAS Opavsko na období 2014 – 2020 a podpora aktivit v rámci členství v Národní síti zdravých měst a Místní agendy 21 (všechny aktivity, které vedou k zlepšení života v regionu).
Pro rok 2017 jsme rozšířili nabídku aktivit na celých 7 témat udržitelného rozvoje z celkových 10ti. Jmenovitě se jedná o tato témata:

 1. Ochrana přírody a environmentální výchova
 2. Úspory energie, udržitelná spotřeba a používání obnovitelných zdrojů energie
 3. Podpora cyklistiky, turistiky a ekologicky šetrné dopravy
 4. Propagace zdravého životního stylu, prevence negativních jevů a zdravé stravování
 5. Podpora zajímavých pohybových aktivit, kultury, umění a místních tradic
 6. Péče o krajinu, život na venkově a místní produkty
 7. Propagace globální odpovědnosti, fair trade a rozvojové spolupráce

V letošním roce je možnost podpořit například tyto kampaně:

 • Světový den zdraví – 7. duben
 • Ukliďme svět, ukliďme Česko – 8. duben
 • Den Země – 22. květen
 • Evropský týden udržitelného rozvoje – 30. květen až 5. červen
 • Den bez tabáku – 31. květen
 • Dny bez úrazů – 1. až 12. červen
 • Evropský týden mobility – 16. až 22. září
 • Dny zdraví – 1 až 15. října
Specifikace žadatelů

Žadatelem může být úplně kdokoliv, kdo bude pořádat akci na území MAS Opavsko (Mapa a seznam obcí je ZDE). Ať už se jedná o partu kamarádů, spolek, podnikatele, církevní organizaci, apod. To znamenám, že nemusíte mít IČ, abyste mohli o dotaci žádat.

Podmínky pro přidělení podpory
 • Žádost musí být schválena starostou obce, ve které se akce bude pořádat
 • Pořádaná akce musí být realizována na území MAS Opavsko (Mapa a přehled obcí je ZDE)
 • Maximální výše dotace, bez výjimek, je 5000 kč (včetně DPH) a zároveň může být na území obce čerpáno maximálně do výše 33% ročního příspěvku obce do MAS Opavsko. Tzn., že některé obce mohou mít celkový rozpočet pro Malý LEADER nižší než 5000 kč. Přesný přehled alokací je na www.masopavsko.cz.
 • Je možno realizovat aktivitu/akci na území více obcí a tudíž je možno sčítat alokace dotací za jednotlivé obce. Nicméně jen do výše max. 5000 Kč/ akci. Při zapojení více obcí, je nutno získat souhlas všech starostů zapojených obcí.
 • Rozhodovací orgán MAS Opavsko si vyhrazuje právo podanou žádost odmítnout.
 • Na podporu není právní nárok.
Podání žádosti
 • Žádost musí být podána minimálně 21 kalendářních dní před datem konání akce
 • Příjem žádostí bude ukončen 30. listopadu 2017; Pozdější přihlášky budou automaticky zamítnuty
 • Žádost musí obsahovat doklad (zápis, prohlášení, zápis z jednání, apod.), že záměr vznikl na podnět občanů, spolků nebo veřejnosti a byla komunitně projednána. (viz vzor níže)
 • Žádost musí být doručena elektronicky (bez podpisu) na adresu svarcova@masopavsko.cz a zároveň
 • Originál žádosti musí být doručen osobně nebo poštou na adresu: Hradec nad Moravicí, K. H. Borovského 41, 747 41.
Realizace akce
 • Během přípravy a v průběhu realizace Vaší akce uveďte MAS Opavsko jako donátora. Můžete uvést naše logo na Váš plakát, na web, umístit naše logo na místě konání akce, apod.
 • Během konání Vaší akce pořiďte alespoň základní fotodokumentaci. Tím myslíme především samotnou akci, vyhlášení výsledků, bavící se lidi, běhající děti, apod. Fotografie použijeme pro článek do našich i obecních periodik a pro propagaci našich společných aktivit.
 • Na adresu svarcova@masopavsko.cz pošlete prosím 5 nejlepších fotografií elektronicky a s dostatečnou kvalitou (tzn. min. 300 DPI). V případě většího počtu můžete použít služby disk google, uschovna.cz, uloz.to, apod.
 • V případě změn data, místa nebo zrušení akce nás o tomto, prosím, informujte. Provedené změny musí být vždy v duchu Vašeho původního záměru.
Vyúčtování akce
 • Podmínkou vyúčtování je zaslání min. 5ti fotografií a krátké tiskové zprávy (viz příloha č. 2). Dříve akce nebude vyúčtována.
 • Proplacení nákladů do výše dotace bude provedeno na základě vystavené faktury nebo doručeného účetního dokladu (paragonu) vztahujícího se prokazatelně k realizaci uvedené aktivity a v souladu s popisovanou aktivitou.
 • Doklad bude potřeba doručit poštou nebo osobně do kanceláře MAS Opavsko, Karla Havlíčka Borovského 41, 747 41 Hradec nad Moravicí. Nelze proplatit kopii dokladu.
 • Předložený účetní doklad (faktura, paragon), bude následně do 21 dní proplacen na bankovní účet žadatele nebo po předchozí domluvě vyplacen v pokladně MAS.
 • Doporučujeme záměr dopředu projednat s manažerkou programu. V případě formálních chyb je nutný podpis starosty, takže Vám chceme zbytečnou cestu na úřad. Nejčastějšími chybami je příliš obecný popis akce a přílišná pozornost věnovaná popis vybavení, které se k akci přímo neváže. Např. provozní materiál, vybavení klubovny, apod.
 • V popisu tedy vždy zdůrazněte, co akce přinese Vaší cílové skupině, regionu a jak naplní některý z volených cílů. Faktury a účtenky můžeme vyřešit telefonicky.
Přílohy ke stažení


Budeme se těšit na Vaše úžasné akce

Za kancelář MAS Opavsko
Manažerka programu Malý LEADER
Ing. Hana Švarcová, svarcova@masopavsko.cz; tel.: 731 109 377