Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Malý LEADER pro Opavsko

Místní akční skupina Opavsko z.s. vyhlašuje od roku 2014 každoročně program na podporu realizace záměrů přinášejících inovace, úspory, podporujících tradice, místní produkty, spolupráci a rozvoj území.

Informace pro příjemce

Cíl dotačního programu

Program „Malý LEADER pro Opavsko“ je aktivitou Místní akční skupiny Opavsko (dále jen MAS Opavsko), která je financována členskými obcemi.  Cílem programu je podpořit aktivity vedoucí ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení regionální ekonomiky, ochraně přírodního a kulturního dědictví venkova, šetrnému využití místních zdrojů, zachování a obnově tradic, podpoře inovativních a moderních přístupů, regionální produkcí a spolupráce místních komunit.

Účel dotačního programu                                                   

Hlavním účelem programu je podpořit Vaše nápady, akce a nápady, které jsou prospěšné celému Vašemu okolí a přispívají k rozvoji našeho regionu. Druhotným účelem je podpora plnění Strategie rozvoje území MAS Opavsko na období 2014 – 2020 a podpora aktivit v rámci členství v Národní síti zdravých měst a Místní agendy 21 (všechny aktivity, které vedou k zlepšení života v regionu).

Pro rok 2018 obsahuje nabídka aktivit 7 témat udržitelného rozvoje z celkových 10ti. Jmenovitě se jedná o tato témata:

 1. Ochrana přírody a environmentální výchova
 2. Úspory energie, udržitelná spotřeba a používání obnovitelných zdrojů energie
 3. Podpora cyklistiky, turistiky a ekologicky šetrné dopravy
 4. Propagace zdravého životního stylu, prevence negativních jevů a zdravé stravování
 5. Podpora zajímavých pohybových aktivit, kultury, umění a místních tradic
 6. Péče o krajinu, život na venkově a místní produkty
 7. Propagace globální odpovědnosti, fair trade a rozvojové spolupráce

Také v tomto roce je možnost podpořit následující kampaně:

 1. Světový den zdraví – 7. duben
 2. Ukliďme svět, ukliďme Česko – 7. duben
 3. Den Země – 22. duben
 4. Evropský týden udržitelného rozvoje – 30. květen až 5. červen
 5. Den bez tabáku – 31. květen
 6. Dny bez úrazů – 1. až 12. červen
 7. Evropský týden mobility – 15. až 21. září
 8. Dny zdraví – 1 až 15. října

Specifikace žadatelů

Žadatelem může být úplně kdokoliv z území MAS Opavsko (Mapa a seznam obcí je ZDE). Ať už se jedná o partu kamarádů, spolek, podnikatele, církevní organizaci, apod. To znamenám, že nemusíte mít IČ, abyste mohli o dotaci žádat.

Podmínky pro přidělení podpory

 • Žádost musí být schválena starostou obce, ve které se akce bude pořádat
 • Maximální výše dotace, bez výjimek, je 5000 Kč (včetně DPH) a zároveň může být na území obce čerpáno maximálně do výše 33% ročního příspěvku obce do MAS Opavsko. Tzn., že některé obce mohou mít celkový rozpočet pro Malý LEADER nižší než 5000 Kč. Přesný přehled alokací je na www.masopavsko.cz.
 • Je možno realizovat aktivitu/akci na území více obcí a tudíž je možno sčítat alokace dotací za jednotlivé obce. Nicméně jen do výše max. 5000 Kč/ akci. Při zapojení více obcí, je nutno získat souhlas všech starostů zapojených obcí.
 • Jeden žadatel může podat pouze jeden projekt.
 • Rozhodovací orgán MAS Opavsko si vyhrazuje právo podanou žádost odmítnout.
 • Na podporu není právní nárok.

Podání žádosti

 • Žádost musí být podána minimálně 10 kalendářních dní před datem konání akce
 • Příjem žádostí bude ukončen 30. listopadu 2018; Pozdější přihlášky budou automaticky zamítnuty
 • Žádost musí být doručena elektronicky (bez podpisu, v daném editovatelném formátu xls), na adresu svarcova@masopavsko.cz, kde ji pracovník MAS zkontroluje, schválí a až po vyjádření MAS ji žadatel předá k podpisu odpovědnému starostovi.
 • Žádost musí obsahovat přílohu Komunitní projednání záměru viz. Příloha č. 1, případně jiný doklad prokazující, že záměr vznikl na podnět občanů, spolků nebo veřejnosti a byl komunitně projednán.
 • Originál žádosti (s podpisy) musí být doručen osobně nebo poštou na adresu: Žižkova 511, 747 41 Hradec nad Moravicí, případně zaslán skenem na adresu svarcova@masopavsko.cz
 • Za datum podání žádosti se považuje datum doručení originálu  na MAS, v případě osobního předání, podací razítko pošty, mailem – den doručení).

Realizace akce

 • Během přípravy a v průběhu realizace Vaší akce uveďte MAS Opavsko jako donátora. Můžete uvést naše logo na Váš plakát, na web, umístit naše logo na místě konání akce -  v kanceláři je Vám k dispozici k zapůjčení banner.
 • Během konání Vaší akce pořiďte alespoň základní fotodokumentaci. Tím myslíme především samotnou akci, vyhlášení výsledků, bavící se lidi, běhající děti, apod. Fotografie použijeme pro článek do každoročního Zpravodaje a pro propagaci našich společných aktivit.
 • Na adresu svarcova@masopavsko.cz pošlete, prosím, 3 nejlepší fotografie elektronicky s dostatečnou kvalitou (tzn. min. 300 DPI). V případě většího počtu můžete použít služby disk google, uschovna.cz, uloz.to, apod. Prosíme, nezasílejte fotografie v tištěné podobě.
 • V případě změn data, místa nebo zrušení akce nás o tomto, prosím, informujte. Provedené změny musí být vždy v duchu Vašeho původního záměru.

Vyúčtování akce

 • Podmínkou vyúčtování je zaslání min. 3 fotografií a krátké tiskové zprávy (viz příloha č. 2). Dříve akce nebude vyúčtována.
 • Proplacení nákladů do výše dotace bude provedeno na základě doručeného účetního dokladu (paragonu, faktury) vztahujícího se prokazatelně k realizaci uvedené aktivity a v souladu s popisovanou aktivitou. Není možné vystavit fakturu na MAS Opavsko.
 • Doklad bude potřeba doručit poštou nebo osobně do kanceláře MAS Opavsko, Karla Havlíčka Borovského 41, 747 41 Hradec nad Moravicí. Pokud MAS přispívá pouze na částečnou úhradu dokladu, je možno zaslat doklad ve formě skenu.
 • Předložený účetní doklad (faktura, paragon), bude následně do 14 dní proplacen na bankovní účet žadatele nebo po předchozí domluvě vyplacen v pokladně MAS.

 

Doporučujeme záměr dopředu projednat s manažerkou programu. Nejčastějšími chybami je příliš obecný popis akce. V popisu tedy vždy zdůrazněte, co akce přinese Vaší cílové skupině, regionu a jak naplní některý z volených cílů.

Přílohy ke stažení

 

Těšíme se na Vaše úžasné akce

Za kancelář MAS Opavsko
Manažerka programu Malý LEADER
Ing. Hana Švarcová, svarcova@masopavsko.cz; tel.: 731 109 377