Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Připravujeme nové výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí

MAS Opavsko chystá na podzim letošního roku a zkraje příštího roku nové výzvy pro tyto oblasti: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, Protierozní opatření a Realizace územních systémů ekologické stability. 

Nové možnosti čerpat prostředky z EU z Operačního programu Životního prostředí získala od letošního roku MAS Opavsko.

V současné době připravujeme podmínky pro vyhlášení výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). Žadatelé budou mít možnost získat celkem 10 milionů korun a žádat mohou o financování projektů v oblastech Realizace územních systémů ekologické stability (ÚSES), Protierozní opatření a Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Všechny jmenované oblasti spadají do Prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu.

Zatímco v případě protierozních opatření a územních systému ekologické stability bude možnost žádat o prostředky zkraje roku 2019, výzva pro oblast Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně bude pravděpodobně vyhlášena již na podzim letošního roku. Žádat bude možno o dotaci ve výši 60 až 100 procent podle typu opatření.

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu umožňuje žádat o dotace širokému spektru žadatelů. Nejčastěji to jsou například obce, svazky obcí, veřejnoprávní instituce, ale také školy, církve či nestátní neziskové organizace a také podnikatelské subjekty a podnikající fyzické osoby.

Cílem opatření v oblasti Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně je zvýšení biodiverzity a rozvoj zeleně formou obnovních opatření. Minimální částka, o kterou je možno žádat, je 100 tisíc korun a maximálně může žadatel obdržet 2 miliony. Celková alokace činí 5 milionů korun.

V oblasti Protierozní opatření budou podporovány projekty například na zakládání travních pásů ke vsakování vody nebo budování bariér proti povrchovým odtokům vody. Minimální výše dotace bude činit 100 tisíc a maximálně žadatel dosáhne na 2 miliony. Celkově jsou v této oblasti alokovány 3 miliony.

Realizace ÚSES bude spočívat v zakládání biocenter a biokoridorů nebo zlepšení jejich funkčního stavu například výsadbou krajových odrůd ovocných dřevin. Minimálně je zde možno získat 100 tisíc a maximálně 2 miliony korun, s tím, že celková alokace v této oblasti je rovněž 2 miliony korun.


Výzvy OPŽP