Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

irop

MAS Opavsko z. s. získala v roce 2020 podporu na tvorbu analytické části strategie pro následující programové období

Rada Moravskoslezského kraje schválila 17. 2. 2020 podmínky dotačního programu Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2020. MAS Opavsko z. s. v dotačním řízení uspěla a získá od kraje dotaci ve výši 70% nákladů na tvorbu analytické části SCLLD MAS Opavsko pro roky 2021-2027, maximálně však 321 020,- Kč. Projekt bude zahrnovat sběr dat, jejich zpracování a tvorbu analytické části strategie. Práce na projektu budou probíhat v letošním roce.

 

-----------------------------------------------------------

Všichni partneři, obce, spolky, podnikatelé, zemědělci, školy, zkrátka obyvatelé obcí Místní akční skupiny Opavsko se mohou podílet na realizaci společně vytvořené rozvojové Strategie rozvoje regionu na roky 2014 - 2020 (SCLLD MAS Opavsko 2014-2020).

Pro podporu zajímavých a účelných aktivit / projektů naplňujících cíle SCLLD vyhlašuje MAS Opavsko  "Výzvy k podávání žádostí o dotační podporu". Výzvy bývají vyhlašovány zpravidla jednou až dvakrát ročně v každém z programových (tematických) rámců. Tyto programové rámce jsou tematicky zaměřeny na řešení vybraných problémů a potřeb území a jsou aministrovány dle pravidel a požadavků daného Operačního programu, který podpory (dotace) na realizaci vybraných projektů alokuje. MAS Opavsko v letech 2014 - 2020 vyhlašuje výzvy vycházející ze čtyř Programových rámců:

 • IROP = Integrovaný regionální operační program
 • PRV = Program rozvoje venkova
 • OPZ = Operační program zaměstnanost
 • OPŽP = Operační program Životní prostředí

 

Plánovaný HARMONOGRAM výzev MAS Opavsko na rok 2020

Plánované výzvy MAS Opavsko na rok 2020 jsou již vyhlášeny.

Uváděné harmonogramy výzev jsou pouze orientační. Termíny a alokace skutečně vyhlašovaných výzev se řídí schvalovacími procesy v orgánech MAS a řídících orgánů operačních programů a Programu rozvoje venkova. Děkujeme za pochopení.

Konzultace projektových záměrů

Své projektové záměry můžete konzultovat s manažery kanceláře MAS. Kontakty naleznete zde.

 

irop

Finanční podpora realizace SCLLD MAS Opavsko 2014 - 2020 

Činnost kanceláře MAS Opavsko, administrace výzev a realizace SCLLD MAS Opavsko na roky 2014 -2020 je podpořena několika projekty, které jsou realizovány s finanční podporou EU, Program 11703 – Integrovaný regionální operační program, 6. výzva IROP – ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS - SC 4.2.

 

Kancelář MAS Opavsko realizuje následující projekty s finanční podporou EU, IROP SC 4.2:

 • Zlepšení řídících a administrativních schopností Místní akční skupiny Opavsko z.s.
  číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001768
 • Provozní a animační činnosti MAS Opavsko při realizaci SCLLD v letech 2017 - 2018
  číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007629
 • Provozní a animační činnosti MAS Opavsko při realizaci SCLLD v letech 2019 - 2023
  číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0012017

 

Cílem projektů je vytvořit vhodné podmínky pro realizaci SCLLD MAS Opavsko na roky 2014 - 2020, tj. posílit řídící a administrativní postupy a podpořit činnosti MAS realizované v souvislosti s realizací SCLLD - Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje území obcí MAS Opavsko. Aktivity směřující k naplnění místní rozvojové strategie pomohou zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech a aktivizovat místní lidský a ekonomický potenciál. Projekt přispěje k zajištění profesionálního řízení a stabilizaci administrativního prostředí pro realizaci SCLLD MAS Opavsko 2014-2020.

Plakát povinné publicity:

plakátpublicita

 

Kotlíkové dotace, kontakty a informace