Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Malý LEADER pro Opavsko

Místní akční skupina Opavsko z.s. vyhlašuje od roku 2014 každoročně program na podporu realizace záměrů přinášejících inovace, úspory, podporujících tradice, místní produkty, spolupráci a rozvoj území. Pro rok 2020 jsme program vyhlásili 25. února 2020.

 

Změna zaměření v důsledku epidemie COVID-19

Kvůli rozšíření koronaviru dočasně program Malý LEADER změnil zaměření. Změna na za cíl podpořit nápady a aktivity, které jsou prospěšné regionu: pomoc bližním, ohroženým skupinám obyvatel nebo aktivity, které přispívají ke snižování rizik plynoucích z epidemie koronaviru. Podpořit je možno také aktivity startující ozdravné procesy, které regionu umožní rychlejší návrat do obvyklé hospodářské či duchovní kondice. Po změně situace nebo na základě dalšího rozhodnutí Výboru MAS Opavsko bude možno se vrátit k původnímu nastavení programu. Stále platí, že pro schválení podané žádosti je potřeba souhlas starosty obce, na jejímž území je aktivita realizována.

Více se dočtete zde:
Maly LEADER - COVID

 

Hájecký BabyCup

Informace pro příjemce

Cíl programu
Program „Malý LEADER pro Opavsko“ je aktivitou Místní akční skupiny Opavsko z.s. (dále jen MAS Opavsko), která je financována členskými obcemi. Cílem programu je podpořit aktivity vedoucí ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení regionální ekonomiky, ochraně přírodního a kulturního dědictví venkova, šetrnému využití místních zdrojů, zachování a obnově tradic, podpoře inovativních a moderních přístupů, regionální produkci a spolupráci místních komunit.

Účel programu
Hlavním účelem programu je podpořit Vaše nápady a akce, které jsou prospěšné celému Vašemu okolí a přispívají k rozvoji našeho regionu. Druhotným účelem je podpora plnění Strategie rozvoje území MAS Opavsko na období 2014 – 2020 a podpora aktivit v rámci členství v Národní síti zdravých měst a Místní agendy 21 (všechny aktivity, které vedou k zlepšení života v regionu).

Pro rok 2020 obsahuje nabídka aktivit 7 témat udržitelného rozvoje z celkových 10ti. Jmenovitě se jedná o tato témata:
1. Ochrana přírody a environmentální výchova
2. Úspory energie, udržitelná spotřeba a používání obnovitelných zdrojů energie
3. Podpora cyklistiky, turistiky a ekologicky šetrné dopravy
4. Propagace zdravého životního stylu, prevence negativních jevů a zdravé stravování
5. Podpora zajímavých pohybových aktivit, kultury, umění a místních tradic
6. Péče o krajinu, život na venkově a místní produkty
7. Propagace globální odpovědnosti, fair trade a rozvojové spolupráce

Také v tomto roce je možnost podpořit následující kampaně:
A. Světový den zdraví – 7. dubna
B. Ukliďme svět, ukliďme Česko – 4. dubna
C. DEN ZEMĚ – 22. dubna
D. Evropský TÝDEN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE – 30. května až 5. června
E. Světový DEN BEZ TABÁKU – 31. května
F. Národní DNY BEZ ÚRAZŮ – 1. až 12. června
G. Evropský TÝDEN MOBILITY/DEN BEZ AUT – 16. až 22. září
H. DNY ZDRAVÍ ve Zdravých městech, obcích, regionech – 1. až 15. října

Specifikace žadatelů
Žadatelem může být kdokoliv z území MAS Opavsko (Mapa a seznam obcí je ZDE). Ať už se jedná o partu kamarádů, spolek, podnikatele, církevní organizaci, školu, zájmový kroužek apod. To znamená, že nemusíte mít IČ, abyste mohli o příspěvek žádat.

Podmínky pro přidělení příspěvku
- Žádost musí být schválena starostou obce, z jejíž alokace žadatel o příspěvek žádá.
- Maximální výše příspěvku je 5000 Kč (včetně DPH) a zároveň může být na území obce čerpáno maximálně do výše 33% ročního příspěvku obce do MAS Opavsko. Tzn., že některé obce mohou mít celkový rozpočet pro Malý LEADER nižší než 5000 Kč. Přesný přehled alokací je na www.masopavsko.cz.
- Je možno realizovat aktivitu/akci na území více obcí a tudíž je možno sčítat alokace příspěvků za jednotlivé obce. Nicméně jen do výše max. 5000 Kč/akce/obec. Při zapojení více obcí, je nutno získat souhlas všech starostů zapojených obcí.
- Jeden žadatel může v daném roce podat pouze jednu žádost.
- Rozhodovací orgán MAS Opavsko si vyhrazuje právo podanou žádost odmítnout.
- Na příspěvek není právní nárok.

Podání žádosti
- Žádost musí být podána elektronicky minimálně 10 kalendářních dní před datem konání akce na adresu svarcova@masopavsko.cz v daném editovatelném formátu xls. Pracovník MAS žádost zkontroluje a s vyjádřením MAS zašle zpět žadateli do 7 pracovních dní. Žadatel žádost vytiskne, podepíše a předá k podpisu statutárnímu zástupci obce. Originál žádosti (s podpisy) musí být doručen osobně nebo poštou na adresu: Místní akční skupina Opavsko z.s., Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, 747 41. Není nutné zasílat doporučeně.
- Příjem žádostí bude ukončen 30. listopadu 2020; Pozdější přihlášky budou automaticky zamítnuty.
- Vyúčtování akce musí být podáno nejpozději k 15. prosinci 2020, pozdější předložení vyúčtování je možné pouze u projektů, které měly datum konání akce v průběhu měsíce prosince 2020, v tomto případě je možné předložit vyúčtování nejpozději ke dni 31. 12. 2020.

Realizace akce
- Během přípravy a v průběhu realizace Vaší akce uveďte MAS Opavsko jako donátora. Můžete uvést naše logo na Váš plakát, na web, umístit naše logo na místě konání akce - v kanceláři je Vám k dispozici k zapůjčení banner.
- Během konání Vaší akce pořiďte alespoň základní fotodokumentaci. Tím myslíme především samotnou akci, vyhlášení výsledků, bavící se lidi, běhající děti, apod. Fotografie použijeme pro článek do každoročního Zpravodaje a pro propagaci našich společných aktivit.
- Na adresu svarcova@masopavsko.cz pošlete, prosím, 2 nejlepší fotografie elektronicky s dostatečnou kvalitou (tzn. min. 300 DPI). V případě většího počtu můžete použít služby disk google, uschovna.cz, uloz.to, apod. Prosíme, nezasílejte fotografie v tištěné podobě.
- V případě změn data, místa nebo zrušení akce nás o tomto, prosím, informujte. Provedené změny musí být vždy v duchu Vašeho původního záměru.

Vyúčtování akce
- Proplacení výdajů do výše schváleného příspěvku bude provedeno na základě doručené kopie účetního dokladu (mailem, poštou) vztahujícího se prokazatelně k realizaci uvedené aktivity, dále krátké tiskové zprávy (viz. příloha č.1 ) a minimálně dvou fotografií. Není možné vystavit fakturu na MAS Opavsko.
- MAS Opavsko si vyhrazuje právo vyžádat k nahlédnutí originál dokladu, a to v termínu od data předložení dokladu do 31. 12. 2021.
- Předložený účetní doklad (faktura, paragon) bude následně do 14 dní proplacen na bankovní účet žadatele nebo v hotovosti po předchozí domluvě s pracovníkem MAS.

Nezpůsobilé výdaje
- Alkohol, tabákové výrobky

Informace pro obce, jakožto žadatele:
Nejedná se o dotaci. Nesmí být zaúčtován na účtu 672.
Doporučujeme záměr dopředu projednat s manažerkou programu. Nejčastějšími chybami je příliš obecný popis akce. V popisu tedy vždy zdůrazněte, co akce přinese Vaší cílové skupině, regionu a jak naplní některý z volených cílů.

 

Přílohy ke stažení

Alokace obcí pro rok 2020
Informace pro příjemce
Žádost - Malý LEADER
Reportáž z akce

 

Těšíme se na Vaše zajímavé akce!

 

Za kancelář MAS Opavsko
Manažerka programu Malý LEADER
Ing. Hana Švarcová, svarcova@masopavsko.cz; tel.: 731 109 377
Manažerka programu Malý LEADER