Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Malý LEADER pro Opavsko

Místní akční skupina Opavsko z.s. vyhlašuje od roku 2014 každoročně program na podporu občanských aktivit, spolkové činnosti, komunitní práce na obcích, udržování tradic, kultury, místních zvyků, program má podpořit spolupráci a rozvoj území.

Od února je odstartován program na rok 2024.

Hradec - Jarmark

Informace pro příjemce příspěvku

Cíl programu

Program „Malý LEADER pro Opavsko“ je aktivitou Místní akční skupiny Opavsko z.s. (dále jen MAS Opavsko), která je financována členskými obcemi. Cílem programu je podpořit aktivity vedoucí ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení regionální ekonomiky, ochraně přírodního a kulturního dědictví venkova, šetrnému využití místních zdrojů, zachování a obnově tradic, podpoře inovativních a moderních přístupů, regionální produkci a spolupráci místních komunit.

Účel programu                                                                             

Hlavním účelem programu je podpořit Vaše nápady a akce, které jsou prospěšné celému Vašemu okolí a přispívají k rozvoji našeho regionu. Druhotným účelem je podpora plnění Strategie rozvoje území MAS Opavsko na období 2021 – 2027 a podpora aktivit v rámci členství v Národní síti zdravých měst a Místní agendy 21 (všechny aktivity, které vedou k rozvoji spolkového života a zapojování veřejnosti do věcí veřejných.

Pro rok 2024 obsahuje nabídka podpory 7 témat udržitelného rozvoje:

 1. Ochrana přírody a environmentální výchova
 2. Úspory energie, udržitelná spotřeba a používání obnovitelných zdrojů energie
 3. Podpora cyklistiky, turistiky a ekologicky šetrné dopravy
 4. Propagace zdravého životního stylu, prevence negativních jevů a zdravé stravování
 5. Podpora zajímavých pohybových aktivit, kultury, umění a místních tradic
 6. Péče o krajinu, život na venkově a místní produkty
 7. Propagace globální odpovědnosti, fair trade a spolupráce

8. a jedno téma participativní: Školní parlamenty - posilující úlohu dětí ve školách a jejich větší zapojení do způsobu řešení problémů.

Specifikace žadatelů

Žadatelem může být kdokoliv z území MAS Opavsko (Mapa a seznam obcí je ZDE). Ať už se jedná o partu kamarádů, spolek, podnikatele, církevní organizaci, školu, zájmový kroužek apod. To znamená, že nemusíte mít IČ, abyste mohli o příspěvek žádat.

Podmínky pro přidělení příspěvku

 • Žádost musí být před podáním na MAS schválena starostou obce, z jejíž alokace žadatel o příspěvek žádá.
 • Maximální výše příspěvku je 5000 Kč (pro náklady vč. DPH) a zároveň může být na území obce čerpáno maximálně do výše 1/3 ročního členského příspěvku obce v MAS Opavsko. Tzn., že některé obce mohou mít celkový rozpočet pro Malý LEADER nižší než 5000 Kč. Přesný přehled alokací dle obcí je uveden v příloze.
 • Je možno realizovat aktivitu/akci na území více obcí a tudíž je možno sčítat alokace příspěvků za jednotlivé obce. Nicméně jen do výše max. 5000 Kč/akce/obec. Při zapojení více obcí, je nutno získat souhlas všech starostů zapojených obcí.
 • Jeden žadatel může v daném roce podat pouze jednu žádost.
 • Rozhodovací orgán MAS Opavsko si vyhrazuje právo podanou žádost odmítnout.
 • Na příspěvek není právní nárok.

Podání žádosti

 • Žádost podepsaná žadatelem a starostou obce musí být podána minimálně 10 kalendářních dní před datem konání akce. Žádost je možné zaslat elektronicky na adresu pavel.valek@masopavsko.cz nebo jiným způsobem doručit na adresu kanceláře: Místní akční skupina Opavsko z.s., Zámecká 313, Hradec nad Moravicí 747 41. 
 • Pracovník MAS žádost zkontroluje a obratem uvědomí e-mailem žadatele o přijetí žádosti.
 • Příjem žádostí bude ukončen 29. listopadu 2024; Pozdější přihlášky budou automaticky zamítnuty.
 • Vyúčtování akce musí být podáno nejpozději do 10. prosince 2024, pozdější předložení vyúčtování je možné pouze u projektů, které měly datum konání akce v průběhu měsíce prosince, v tomto případě je možné předložit vyúčtování po předchozí domluvě nejpozději ke dni 7. 1. 2025. Později dodané doklady nebudou proplaceny.

Realizace akce

 • Během přípravy a v průběhu realizace Vaší akce uveďte MAS Opavsko jako donátora. Můžete uvést naše logo na plakát, na webové stránky, facebook apod., umístit tištěné logo MAS v místě konání akce, případně si v kanceláři MAS můžete na akci zapůjčit banner Malý LEADER pro Opavsko.
 • Během konání akce pořiďte několik pěkných a výstižných fotografií v dostatečné kvalitě (rozlišení 300dpi, resp. nastavení foťáku či mobilu na více než 8 MP - mega pixelů). Obsahově prosím zachyťte především samotnou akci, účastníky, návštěvníky, průběh práce nebo sportovního klání, vyhlášení výsledků, společnou fotografii účastníků apod. Není nutno fotit zakoupené chlebíčky a limonády. Fotografie použijeme pro článek na webových stránkách MAS, k otištění ve Zpravodaji MAS, případně v rámci plánované jubilejní publikace Malého LEADERa pro Opavsko.
 • Minimálně 3 nejlepší zhotovené fotografie zašlete e-mailem na adresu pavel.valek@masopavsko.cz. V případě většího počtu nebo velikosti fotografií můžete použít internetové úložiště nebo služby jako Google disk, Uschovna.cz, Uloz.to, Rajce.cz apod. Prosíme, nezasílejte fotografie v tištěné podobě – je to zbytečně drahé a dále nepoužitelné.
 • V případě změn data, místa nebo zrušení akce nás o tomto, prosím, předem informujte. Provedené změny musí být vždy v duchu Vašeho původního záměru.

Vyúčtování akce

 • Proplacení výdajů do výše schváleného příspěvku bude provedeno na základě:
 • vystavené faktury na MAS (žadatelé s IČ) s uvedením fakturované nákladové položky, včetně názvu a data konání akce dle schválené žádosti. K faktuře je nutno přiložit prosté kopie účetních dokladů (paragony, daňové doklady či dílčí faktury dodavatelů s dokladem o úhradě z banky či pokladny). Doklady se prokazatelně musí vztahovat k realizaci uvedené aktivity. MAS  Opavsko si vyhrazuje právo vyžádat si do 12 měsíců od vyúčtování akce k nahlédnutí originál dokladu.
 • originálu účetních dokladů (paragony, daňové doklady či dílčí faktury dodavatelů s dokladem o úhradě z banky či pokladny)
 • K vyúčtování dále přiložte krátký popis akce, tiskovou zprávu (vzor viz. příloha č.1)
 • a zašlete (výše uvedeným způsobem) minimálně 3 fotografie z akce
 • Předložený účetní doklad (faktura, paragon) bude následně do 14 dní proplacen na bankovní účet žadatele nebo na vyžádání v hotovosti po předchozí domluvě s pracovníkem MAS.

Způsobilé výdaje

 • Cokoli, co pro své aktivity realizované v souladu s programem potřebujete. Zbytečně vás nebudeme omezovat, ale necháváme si možnost, právo, vám případné diskutabilní nákladové položky v žádosti vyloučit (po diskusi nahradit vhodnějšími).

Nezpůsobilé výdaje

 • Alkohol, tabákové výrobky
 • jednorázové plastové nádobí, bonbóny a cukrovinky pro děti s výjimkou regionálních produktů (Opavské Slezsko)
 • Doprava, cestovné osobním automobilem, pokud není zdůvodněno a schváleno předem s žádostí o podporu a realizováno v přímé souvislosti s konáním akce v nákladech v místě a čase obvyklých.

Doporučení pro žadatele:

Nákup jiných sladkostí a cukrovinek nezakazujeme. Doporučujeme ale tyto pochutiny omezit. Zamysleme se tedy nad účelností a ekonomičností projektu. Preferujte trvalé výstupy projektu.

Informace pro obce, jakožto žadatele:

Nejedná se o dotaci. Příspěvek nemůže být zaúčtován na účtu 672 (obce). 

Doporučujeme záměr dopředu zkonzultovat s manažerem programu Malý LEADER pro Opavsko. Nejčastějšími chybami je příliš obecný popis akce. V popisu tedy vždy zdůrazněte, co akce přinese Vaší komunitě, spolku, obci, regionu a jak naplní některý ze zvolených cílů Malého LEADERu a jaké náklady konkrétně z příspěvku uhradíte.

Přílohy ke stažení:
Informace pro příjemce
Žádost Malý LEADER 2024 pdf 

Žádost Malý LEADER 2024
Alokace obcí pro rok 2024
Příloha č. 1 - Zpráva z akce (vzor)

 

Těšíme se na Vaše zajímavé a přínosné akce a aktivity .

Za MAS Opavsko

Petr Chroust, ředitel kanceláře

 

Kontakt na manažera programu Malý LEADER pro Opavsko:

Pavel Válek

e-mail: pavel.valek@masopavsko.cz

tel.: 725 555 857