Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

logo EUlogo MŽP

1. Výzva MAS Opavsko Realizace sídelní zeleně 2019 
(programový rámec: Operační program životní prostředí)

Výzva je otevřena od 11. ledna 2019 ukončení příjmu žádostí 29. srpna 2019.

 

Dokumentace k vyhlášené výzvě:

01_vyzva MAS Opavsko_text

Příloha č.2_Pravidla pro žadatele

Příloha č.3_Kritéria hodnocení

Příloha č.4_Náklady obvyklých opatření

Příloha č.5_Metodika_přímých_nepřímých_výdajů

Příloha č. 6_Standard_Výsadba stromů

Příloha č. 7_Standard_Výsadba ovocných stromů

Příloha č. 8_Seznam autochtonních dřevin

Příloha č. 9_Zájmové katastrální území MAS

 

sídelní zeleň

Plánované výzvy, předpokládaný termín vyhlášení:

 

Předpokládaný čas vyhlášení:        květen 2019

Ukončení příjmu:                              srpen 2019

 

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ -  budou podporovány projekty například na zakládání travních pásů ke vsakování vody nebo budování bariér proti povrchovým odtokům vody. Minimální výše dotace bude činit 100 tisíc a maximálně žadatel dosáhne na 2 miliony. Celkově jsou v této oblasti alokovány 3 miliony.

Podporovaná opatření:

 

Opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku, např.:

 • zakládání průlehů se zatravněním
 • zakládání travních pásů ke vsáknutí vody
 • zatravnění míst ke vsáknutí vody zabránění povrchovému odtoku
 • zakládání travnatých mezí s doplňkovou dosadbou dřevin

.

Stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku, např.:

 • hrázky k zabránění účinkům erozních sil tekoucí vody,
 • terasy k zabránění účinkům erozních sil tekoucí vody,
 • zatravněné svodné příkopy

 

Preventivní opatření, např.:

 • zakládání mezí k předcházení povrchovým odtokům vody,
 • zakládání remízů k předcházení povrchovým odtokům vody,
 • obnova vegetačních protierozních prvků

UZEMNÍ SYSTÉMY EKOLOGICKÉ STABILITY - bude spočívat v zakládání biocenter a biokoridorů nebo zlepšení jejich funkčního stavu například výsadbou krajových odrůd ovocných dřevin. Minimálně je zde možno získat 100 tisíc a maximálně 2 miliony korun, s tím, že celková alokace v této oblasti je rovněž 2 miliony korun.

Podporovaná opatření:

 

Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, např.:

 • plošné výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů na orné půdě,
 • zakládání travních společenstev s roztroušenou výsadbou dřevin na orné půdě,
 • zakládání extenzivních sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin, včetně zatravnění, na orné půdě.

 

Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES, např.:

 • doplnění existujících prvků roztroušenou dosadbou dřevin,
 • rozšíření existujících prvků o remízy,
 • rozšíření existujících prvků o liniové výsadby,
 • obnova extenzivních ovocných sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin,
 • založení interakčních prvků formou výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů.