Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Program rozvoje venkovaPRV

 

 

 

MAS Opavsko připravuje 4. Výzvu pro podávání žádostí o podporu 2020
v rámci programového rámce Program rozvoje venkova

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: duben 2020

Budou vyhlášeny tyto Fiche (témata podpory):

Fiche 2. Investice do zemědělských podniků

Fiche 3. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Fiche 7. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Fiche 10. Neproduktivní investice v lesích

Fiche 12. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

V rámci Fiche č.12 budou podporovány tyto aktivity:

Veřejná prostranství v obcích
Mateřské a základní školy
Hasičské zbrojnice
Obchody pro obce
Vybrané kulturní památky
Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven
Stezky (mimo les)
Muzea a expozice pro obce

Ve věcném hodnocení budou bodově zvýhodněny projekty zatím nepodpořených žadatelů, projekty s nižšími způsobilými výdaji, projekty se širším územním, environmentálním nebo socioekonomickým dopadem, projekty s účinnější nepovinnou publicitou SCLLD MAS Opavsko, projekty realizované na území menších obcí, projekty se zaměřením na děti a mládež a projekty  žadatelů, kteří podávají pouze 1 žádost o dotaci v dané výzvě.

Upozorňujeme na další podmínky pro podávání žádostí o dotaci:

 • Pro podání žádosti je potřeba registrace do Portálu farmáře, vyřizuje RO SZIF v Opavě
 • Žádosti se podávají elektronicky na formuláři, který bude možno vygenerovat až po vyhlášení výzvy.
 • Právnické osoby, vč. neziskových organizací musí být nově zaregistrované do evidence skutečných majitelů na: www.issm.justice.cz
 • Žádosti a jejich přílohy doporučujeme před podáním zkonzultovat v kanceláři MAS.
 • Pro žadatele bude na MAS uspořádán informační seminář
 • Plánovaný projekt Fiche 12 musí být v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu).
 • U projektů Fiche 12 týkajících se vzdělávání musí být prokázán soulad s Místním akčním plánem vzdělávání

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“) pro jednotlivé Fiche si můžete prostudovat zde: PRAVIDLA

Podrobné informace, přílohy a plné znění Fichí včetně preferenčních kritérií budou zveřejněny na tomto místě po schválení výzvy řídícím orgánem.

Těšíme se na Vaše zajímavé a inovativní projekty.

 

Archiv, uzavřených Výzev

3. Výzva (programový rámec: Program rozvoje venkova) 2019

Seznam vybraných žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 3 Programu rozvoje venkova:
Seznam vybraných a nevybraných žádostí
 

Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 3 Programu rozvoje venkova MAS Opavsko:
přijaté žádosti o dotaci Výzva 3.pdf                                        

 

Dokumentace k vyhlášené výzvě č. 3 (Program rozvoje venkova) MAS Opavsko zde:

Text Výzvy č. 3 Programu Rozvoje venkova, MAS Opavsko

Vyhlášení Výzvy 5. června 2019 od 8:00.

Příjem příloh k Žádosti o dotaci od 5. června 2019

Příjem žádostí o dotaci 5. 6. - 5. 7. 2019, do 24.00

 

V rámci výzvy bude možno podávat žádosti o podporu v rámci těchto Fichí (oblastí podpory):

(Dokumenty k výzvě doporučujeme nejdříve uložit do počítače a poté otevřít, v některých prohlížečích totiž může otevření způsobovat problém)

Fiche 3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Fiche 4 Lesnická infrastruktura

Fiche 5 Zemědělská infrastruktura

Fiche 7 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Fiche 9 Investice do ochrany melioračních a zpevňujícíh dřevin

Fiche 10 Neproduktivní investice v lesích

Fiche 11 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Vzor přílohy k Fichi 3_ Seznam surovin

Vzor přílohy k Fichi 10 _Seznam turistických atraktivit

 

2. Výzva (programový rámec: Program rozvoje venkova) 2018

Text Výzvy č. 2
Seznam vybraných žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 2 Programu rozvoje venkova:
Seznam vybraných žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 2 Programu rozvoje venkova
Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1 Programu rozvoje venkova MAS Opavsko:
Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 2 Programu rozvoje venkova MAS Opavsko
 

V rámci výzvy bude možno podávat žádosti o podporu v rámci těchto Fichí (oblastí podpory):

(Dokumenty k výzvě doporučujeme nejdříve uložit do počítače a poté otevřít, v některých prohlížečích totiž může otevření způsobovat problém)

Fiche 1_Předávání znalostí a informační akce
Fiche 3_Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Fiche 4_Lesnická infrastruktura
Fiche 6_Pozemkové úpravy
Fiche 7_Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Fiche 8_Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích
Fiche 9_ Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
Fiche 10_Neproduktivní investice v lesích
Fiche 11_Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
Fiche 12_Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů


Seznam surovin_Příloha k fichi č.3
F10 Vzor přílohy Seznam turistických atraktivit

 

1. Výzva (programový rámec: Program rozvoje venkova) 2017

Text Výzvy č.1 Programu Rozvoje venkova, MAS Opavsko
Seznam vybraných žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1 Programu rozvoje venkova:
Seznam vybraných a nevybraných žádostí_Výzvy č. 1
Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1 Programu rozvoje venkova MAS Opavsko:
Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1 Programu rozvoje venkova MAS Opavsko

V rámci výzvy bude možno podávat žádosti o podporu v rámci těchto Fichí (oblastí podpory):

(Dokumenty k výzvě doporučujeme nejdříve uložit do počítače a poté otevřít, v některých prohlížečích totiž může otevření způsobovat problém)

1_Předávání znalostí a informační akce
2_Investice do zemědělských podniků
3_Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
4_Lesnická infrastruktura
5_Zemědelská infrastruktura
6_Pozemkové úpravy
7_Podpora investic na založeni nebo rozvoj nezemědělských činností
8_Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích
9_Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
10_Neproduktivní investice v lesích
11_Investice do lesnických technologii a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uváděni na trh

Seznam surovin_Příloha k fichi č.3
F10 Vzor přílohy Seznam turistických atraktivit

 

Integrovaný Regionální Operační program