Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

ANNOHORSKÁ MOC BYLIN - ČAS ZAČÍT !


Sdružení Krajina sv. Anny společně s partnery
českým:
MAS Opavsko z.s,
polskými: Spolek Opolských přírodních parků pobočka Přírodní park Hora sv. Anny a Obec Leśnica,
zahajuje realizaci projektu
„Annohorská moc bylin”.

Cílem projektu je propojit obyvatele příhraničních regionů a iniciovat spolupráci mezi vládními organizacemi a veřejnými institucemi. Současně chceme představit a propagovat přírodní a krajinné krásy příhraničí. Chceme ukázat obyvatelům, turistům i místním úřadům, že kromě toho, že žijeme v různých zemích, máme stejné hodnoty, ze kterých se můžeme společně radovat a chlubit se jimi.

Po celou dobu trvání projektu budou probíhat dvojjazyčné vzdělávací akce, jejichž cílem je propagace bylin a přirozeně se vyskytujících rostlin, metod jejich sběru, ochrany a způsobů jejich domácího zpracování. V rámci akce vydáme osm tématických článků – bylina na každý měsíc, na jejichž základě vznikne publikace. V dubnu navíc vyhlásíme fotografickou soutěž, která má ukázat krásy příhraničních oblastí. Červen bude měsícem, kdy přivítáme české partnery na dvoudenní studijní návštěvě Hory sv. Anny. Účastníci se zapojí do cyklu tematických setkání a workshopů – výroba mýdla, čajů, kosmetiky, workshop bylinkový, dendrologický a včelařský. Po celou dobu trvání projektu bude probíhat masivní propagace na internetu a prostřednictvím propagačních materiálů vydaných v rámci projektu tj. čaje, kosmetika, pohlednice, publikace.

To je pouze nástin toho, co nás čeká v průběhu realizace projektu.
Srdečně Vás zveme k aktivní účasti.

 

Celkový rozpočet schválených způsobilých výdajů mikroprojektu je 23 414,12 EUR,
včetně spolufinancování EFRR ve výši
19 902,00 EUR, spolufinancování ze státního rozpočtu bude činit 1 170,71 EUR, a zbývající částka je vlastním příspěvkem Sdružení Kraina św. Anny.

Annohorská moc bylin - česky


plicnik

ANNOGÓRSKĄ MOC ZIÓŁ CZAS ZACZĄĆ !


Stowarzyszenie Kraina św. Anny wraz z partnerami
czeskim:
MAS Opavsko z.s,
polskimi: Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych Oddział Park Krajobrazowy Góra Świętej AnnyGminą Leśnica,
rozpoczyna realizację projektu

„Annogórska moc ziół”.

Celem projektu jest zainicjowanie integracji mieszkańców terenów przygranicznych, współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi, z jednoczesnym ukazaniem i promocją walorów przyrodniczych i krajobrazowych pogranicza. Chodzi o pokazanie zarówno mieszkańcom, turystom jak i lokalnym samorządom, że pomimo tego iż mieszkamy w innych krajach, to posiadamy wspólne dobro, którym możemy się wspólnie cieszyć i promować.

Przez cały okres trwania projektu prowadzona będzie dwujęzyczna kampania edukacyjna, która ma na celu promocję ziół i rośliny naturalnie występujących, metod ich zbioru, ochrony oraz domowych sposobów na ich wykorzystanie. W ramach akcji zostanie wydanych 8 artykułów – zioło na każdy miesiąc, na bazie których powstanie publikacja. Dodatkowo w kwietniu ogłoszony zostanie konkurs fotograficzny, mający na celu ukazanie piękna obszaru przygranicznego. Czerwiec natomiast będzie miesiącem, w czasie którym odbędzie się dwudniowa wizyta studyjna partnera czeskiego na Górze Świętej Anny. Wówczas uczestnicy wezmą udział w cyklu spotkań tematycznych i warsztatów: mydlarskich, herbacianych, kosmetycznych, ziołowych, dendrologicznych i pszczelarskich. Cały projekt będzie szeroko promowany w internecie oraz poprzez dystrybucję materiałów wydanych w ramach projektu tj. herbatki, kosmetyki, kartki pocztowe, publikacja.

To tylko zarys tego co nas czeka w trakcie realizacji projektu.
Serdecznie zachęcamy do czynnego udziału.

 

Całkowity budżet zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu to 23 414,12EUR,
w tym dofinansowanie z EFRR 19 902,00 EUR, dofinansowanie z Budżetu Państwa wyniesie 1 170,71 EUR,
a pozostała kwota stanowi wkład własny Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

Annogórska moc ziół_polski

logotyp_02
logo Překračujeme hranice