Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah


logo komplet

logonorové

Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích

 

 

Probíhající klimatická změna přináší nové nebo zvýšené hrozby pro životní prostředí i pro společnost, přičemž některé z nich dopadají nejvíce na venkovské prostředí a kulturní, převážně zemědělskou krajinu. Jedná se jednak hrozby spojené se ztrátou udržitelnosti, tedy hrozby projevující se v dlouhodobém horizontu až několika desetiletí, ale také hrozby krátkodobého nebo střednědobého charakteru jako jsou extrémní meteorologické děje (vlny veder nebo mrazů, extrémní větry, extrémní
srážky atd.), sucho nebo naopak povodně atd. Vzhledem k nezadržitelně probíhající změně klimatu vykazují stávající mitigační a ochranná opatření nedostatečnou účinnosti a je nezbytné přejít na proaktivní přístup, založený na analýze potenciální zranitelnosti v daném regionu, na adaptaci společnosti a tím i touto společností ovlivněného životního prostředí a využívající místo stávající
statické koncepce resistence vůči pohromám moderní koncept resilience, adaptaci zahrnující. Hlavním cílem projektu je vytvoření strategie pro začlenění adaptace na klimatickou změnu do regionálního rozvoje venkovských oblastí a pro posílení resilience. Na strategii navazuje metodický postup její konverze do regionální úrovně a implementace v konkrétních podmínkách českých regionů a mikroregionů. Projekt je přímo navázán na národní i mezinárodní strategické dokumenty a bude využívat synergii několika typů partnerů na české straně, doplněnou o intenzivní spolupráci se
zkušeným a mezinárodně etablovaným norským partnerem. Vzhledem k očekávané nehomogenitě znalostí o klimatické změně a potenciálních rozdílech v přístupu k ní v jednotlivých regionech bude projekt zahrnovat také vstupní informační kampaň zjišťující postoje společnosti v několika různých lokalitách. Postup vypracování strategie bude zahrnovat jednak metody analýzy zranitelnosti jednotlivých složek a subjektů v různých typech krajiny a společnosti, jednak syntetickou část umožňující stanovit konkrétní opatření, jimiž budou rizika vyvolaná klimatickou změnou snižována preventivně, nebo na ně budou připravována pružná mitigační opatření.

Vytvořená strategie bude implementována v rámci místních akčních skupin (MAS), což zajistí participaci stakeholderů různých sektorů (veřejný, soukromý, neziskový). Diseminační aktivity zahrnou i další cílové skupiny včetně škol.
Projekt bude realizován silným konsorciem tvořeným partnery různých typů, čtyři čeští partneři jsou podporováni erudovaným a otevřeným norským partnerem.

Projekt je členěn do následujících tří aktivit:
1. Komunikace, budování kapacit a diseminace
2. Formování strategie adaptace na klimatickou změnu na regionální úrovni
3. Implementace strategie zahrnující analýzy zranitelnosti a navržení adaptačních opatření.

Hlavními výstupy projektu jsou písemně formulovaná Strategie pro začlenění adaptace na klimatickou změnu do regionálního rozvoje venkovských oblastí a na ní navazující metodický postup pro posílení resilience a dále pak změny ve strategických dokumentech v nejméně 20 regionech (územích místních akčních skupin MAS), vycházející z analýzy zranitelnosti konkrétního území a obsahující dopady do
koncepčních a realizačních plánů komunitně vedeného místního rozvoje a plány pro dosažení adaptace na klimatickou změnu.

Projektová manažerka projektu Resilience:
Ing. Kateřina Fryčková
E-mail: andelova @ masopavsko.cz
Tel.: +420 603 712 425

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.logo

Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.

EHP-CZ02-OV-1-035-01-2014